کارگزاری همراه

 

کارگزار همراه بستري را فراهم مي كند كه مجموعه اي از خدمات کارگزاري از طریق تلفن همراه در اختيار مشتريان قرار گیرد. جهت استفاده از خدمات كارگزار همراه،نياز به تلفن همراه با قابلیت اتصال به اینترنت مي باشد. 

 

نحوه فعالسازي امكان اينتر نت در تلفن همراه

 

براي فعال سازي امکان اینترنت در تلفن همراه، می توان از طریق سایت شرکت مخابرات ایران www.mci.ir بخش فعال سازي GPRS اقدام کرد

نحوه استفاده از خدمات كارگزار همراه

جهت استفاده از خدمات کارگزار همراه ، بایستی مرورگر تلفن همراه را فعال ساخته و آدرس سایت موبایل شرکت را كه بصورت "www.simabgoonbourse.com " است در آن وارد کرد.
پس از ورود ملاحظه میشود، خدماتی که توسط کارگزار همراه به مشتریان ارائه میشود شامل دو بخش می باشند:

 

بخش خدمات عمومي: خدمات عمومي است که شامل " بیشترین" هاي بازار می باشد :

  • ده سهم داراي بیشترین افزایش قیمت
  • ده سهم داراي بیشترین کاهش قیمت
  • ده سهم داراي بیشترین عرضه براي فروش
  • ده سهم داراي بیشترین تقاضا براي خرید
  • ده سهم داراي بیشترین حجم ریالی معامله
  • وضعیت بازار سهام انتخابی

بخش امکانات خاص: امکانات خاصي است که مختص مشتریان کارگزاري بوده و درصورت ورود شناسه و رمز عبور فعال می شود . براي استفاده از بخش اختصاصی، مشتریان بایستی از شرکت کارگزاري درخواست شناسه و رمز عبور بنمایند . امکانات این بخش براي مشتریان شامل موارد زیر است :

درخواست خرید و فروش: این دو قسمت براي ارائه درخواست خرید یا فروش سهام به کارگزاري طراحی شده و البته براي رعایت موارد ایمنی ، درصورت استفاده ، کد سومی را نیز از کاربر طلب می کند .

مانده سهام: این قسمت ، آخرین مانده سهام مشتري را پس از اعمال تصمیمات مجمعی آن سهم ، بهمراه قیمت بازار و ارزش کل آن در پورتفوي نمایش می دهد.

لیست درخواست ها: این قسمت نیز دستورات ارائه شده توسط مشتري را نمایش می دهد.

گردش حساب: این قسمت نیز براي نمایش خلاصه عملکرد 10 روز اخیر مشتري طراحی شده و وضعیت مانده ریالی را تا لحظه گزارش گیري نمایش میدهد.

تماس با ما